Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Lần đầu tiên sẽ có một chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp

Đăng lúc 16:39:36 11/12/2018

Trong khi Nghị định 90 chỉ dành ra hơn một trang để quy định về công bố thông tin và chế độ báo cáo thì Nghị định mới 163 dành 10 điều, 7 trang cho nội dung này.

Liên tục các đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu riêng lẻ đã được thực hiện gần đây. Quy mô có những đợt lên tới 10.000 tỷ đồng như của doanh nghiệp bất động sản CTCP Tập đoàn Sunshine hồi đầu tháng 10. Nhưng những thông tin về thị trường này đến nay vẫn hiếm khi được tổng hợp đầy đủ.

Tuy nhiên, quy định mới trong Nghị định số 163/2018 thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có hiệu lực từ tháng 2/2019 sẽ buộc các tổ chức phát hành trái phiếu phải thực hiện công bố thông tin cho đầu mối là Sở giao dịch chứng khoán. Minh bạch hóa và công khai thông tin trong quá trình huy động vốn là một vấn đề được ưu tiên với loạt quy định chặt chẽ trong nghị định này.

Chương IV của Nghị định về Cơ chế công bố thông tin và chế độ báo cáo dài 7 trang bao gồm 10 điều khoản chi tiết hơn nhiều so với Nghị định 90 ban hàng 8 năm trước đây.

Trong đó, Sở giao dịch chứng khoán sẽ có trách nhiệm xây dựng và vận hành một chuyên trang thông tin để tổng hợp thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Chuyên trang sẽ bao gồm thông tin doanh nghiệp phát hành, tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế (mã trái phiếu, khối lượng, điều khoản mua lại hoán đổi, thị trường phát hành...)

Ngoài ra, định kỳ 6 tháng và 1 năm, Sở giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm báo cáo tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp gổm số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu, lãi suất phát hành bình quân, số lượng doanh nghiệp đăng ký, lưu ký trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng trái chủ sở hữu.

Ngay từ trước và sau khi phát hành, tổ chức chào bán trái phiếu riêng lẻ cũng phải tuân thủ về thời gian và nguyên tắc công bố thông tin. Thông tin trước phát hành phải được công bố cho các nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến. Việc công bố thông tin không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện công bố thông tin đại chúng.

Kết quả phát hành trái phiếu phải được công bố chậm nhất 5 ngày cho trái chủ và Sở giao dịch chứng khoán.

Nghị định 163 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

Nhiều điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được nới ra dễ thở hơn cho doanh nghiệp phát hành. Thay vì phải có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động, quy định mới chỉ yêu cầu doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 90 trước đây quy định báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, quy định mới tại Nghị định 163 vừa ban hành không yêu cầu doanh nghiệp phải có lãi mà chỉ cần có báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.

 

Nguồn: NDN